Program

Toppen

Översikt  Fredag  Lördag  Söndag

Fredag

Till toppen


17:30 – 18:00 Registrering och fika


18:00 – 20:15 Deltagande demokrati i praktiken – Rojava, Kurdistan

Det politiska systemet i Rojava, västra Kurdistan, norra Syrien, bygger på deltagande demokrati, feminism och lokalt självbestämmande. Dessa principer är några av hörnstenarna i den politiska teori och praktik som kallas demokratisk konfederalism.

Vi får här veta mer om demokratisk konfederalism, betydelsen av kvinnors organisering, det demokratiska självstyret i Rojava och ambitionerna att forma ett demokratiskt samhälle utan statliga hierarkier. Efteråt följer ett panelsamtal och en diskussion om hur vi kan inspireras av den kurdiska frihetsrörelsen och hur vi kan börja bygga något liknande här i norra Europa.

Mer

20:15 – 22:00 Middag och socialt häng


Lördag

Till toppen


9:30 – 10:00 Registrering och fika


10:00 – 11:10 Solidarisk ekonomi mot strukturell rasism | Cooperation Jackson (USA)

Cooperation Jackson arbetar med att bygga en demokratisk, solidarisk och hållbar ekonomi och samtidigt göra upp med den strukturella rasismen i USA. Organisatören, jordbrukaren och dj;en brandon king kommer hela vägen från Jackson, Mississippi för att dela sina erfarenheter med oss.

Kärnan i Cooperation Jackson är ett nätverk av arbetskooperativ. Andra verktyg de använder för att skapa en solidarisk ekonomi är lokalt ägande av mark, lokal organisering, bostadskooperativ, deltagande budget, medborgarmöten, gröna omställningsplaner och en rad andra initiativ.

Mer

11:10 – 11:30 Paus med fika


11:30 – 12:20 Fortsättning: Cooperation Jackson

Se beskrivning ovan.


12:20 – 13:40 Lunch


13:40 – 14:30 Fortsättning: Cooperation Jackson

Se beskrivning ovan.


14:30 – 14:50 Paus med fika


14:50 – 16:00 Makt att förändra

Under denna eftermiddag vänder vi fokus tillbaka till Sverige och Göteborg. På förmiddagen får vi ta del av utvecklingen och de lösningar som Cooperation Jackson skapar genom lokal organisering och ett nätverk av kooperativ i USA. I Sverige ser vi liknande mönster av problem men också liknande lösningar.

Här får vi ta del av två inspirerande exempel från Göteborg som möter två av de stora utmaningarna vi står i idag, akut ojämlikhet och inhuman asylpolitik, dels genom lokal organisering och dels genom att starta kooperativ.


Lokal organisering i orten | Neutrala ungdomsföreningen

Neutrala ungdomsföreningen kommer dela med sig av sin långa och imponerande erfarenheter av lokal organisering i Norra Biskopsgården på Hisingen. Det är en lokal organisation som startades och drivs av dem som bor i området för att göra skillnad. Genom sitt arbete med att skapa meningsfulla aktiviteter för stadsdelens ungdomar har Neutrala ungdomsföreningen byggt upp en bred kunskap om hur en kan verkställa projekt och initiativ med utgångspunkt i lokalsamhällets behov och önskemål.

Neutrala ungdomsföreningen är en organisation som tydligt tar upp kampen mot den institutionella rasism som finns i Sverige, något som blir påtagligt i en stadsdel där en stor majoritet har utländsk bakgrund. Istället för att låta sig begränsas av bristande stöd från offentliga institutioner hittar de nya vägar för att förverkliga sina mål.

Mer

Kooperativ och asylrätt | Arbetskooperativet Solidaritet

Arbetskooperativet Solidaritet (Abis) är ett av många kooperativ som arbetar för att förändra världen både politiskt och för enskilda personer och familjer. De har skapat ett alternativ till den tragedi som människor står inför när de får avslag på sin asylansökan – uppehållstillstånd genom arbete istället för utvisning till osäkra områden eller att tvingas gå under jorden.

Mer

16:00 – 16:20 Paus med fika


16:20 – 18:10 Verktyg för förändring

En demokratiseringsrörelse är endast så bra som sina metoder och verktyg. Därför har vi bjudit in en rad organisationer och personer att dela med sig av sina bästa verktyg. Det finns tre parallella verkstäder att välja mellan.


Deltagande budget – när invånarna bestämmer vad pengarna ska gå till

Tänk om vi bestämde över vad pengarna i stadens, stadsdelens eller bostadsbolagens budgetar ska gå till? Det blir verklighet på fler och fler ställen. I Madrid gör man nu en deltagande budget process med 100 miljoner euro i potten för ett år (1 miljard svenska kronor!) som invånarna i Madrid får bestämma över.

Under denna punkt får vi ta del av de samlade praktiska erfarenheterna från Participatory Budgeting Project (USA, på länk) som guidar oss i hur vi kan driva igenom deltagande budget utifrån våra lokalsamhällen. Sveinung Legard, Oslo delar med sig av sin forskning om att skala upp deltagande budget. Fler medverkande är Digidem Lab.

Mer

Starta och driva kooperativ – Ekonomisk demokrati i praktiken

Kooperativ är en demokratisk form av företagande, ägande och ekonomisk samverkan där främsta drivkraften är tillgodose medlemmarnas behov och där vinst ses som medel och inte som mål. Kooperativ är ett sätt att starta och driva företag som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Kooperativa företag är viktiga i för att bidra med att skapa ekonomisk demokrati.

Att starta och driva kooperativ är ett sätt att förändra konkret genom att skapa alternativ och bygga upp det vi vill ha utifrån egenmakt och hållbarhet. Men hur gör man för att starta och driva kooperativ? Vilka utmaningar ställs vi inför? Och hur gör man för att inte tappa den etiska styrningen? Det finns mycket samlade erfarenheter och stöd att få.

Under denna punkt kommer vi få guidning i hur man kan starta och driva kooperativ av Joachim Keim, rådgivare på Coompanion. Tillsammans dyker vi ner i dessa och andra praktiska frågor och delar erfarenheter.

Mer

“Community organizing” – Organisera i ditt område

För att åstadkomma förändring behöver vi organisera oss lokalt. Vi behöver engagera fler, vinna kamper, stötta varandras kamper, skapa levande folkrörelser på gräsrotsnivå och bygga upp alternativen. Men hur gör vi allt detta?

Under detta pass kommer vi att få ta del av Tillsammansskapets erfarenheter. Vi utforskar hur vi kan arbeta med de frågor som berör och driver folk. Vi kollar närmare på hur vi kan involvera fler genom metoder för utåtriktat arbete; metoder för att lyssna, samtala, stötta varandra, bygga relationer och agera kollektivt för att vinna kamper.

Mer

18:10 – 18:20 Paus


18:20-19:00 Från samtal till rörelse

I ett lärande och demokratisk samtal behöver alla få utrymme att dela tankar och funderingar.

Med utgångspunkt i dagens presentationer och diskussioner skapar vi en demokratisk reflektionsstund där var och en får dela med sig av de viktigaste lärdomarna från dagen och placera dem i ett större sammanhang. Vi avslutar dagen med ett utforskande samtal om vad vi tar med oss som kan göra skillnad.


19:00 – 23:00 Middag, musik och kvällshäng.


Söndag

Till toppen


9:30 – 10:00 Registrering och fika


10:00 – 12:10 Verktyg för förändring

En demokratiseringsrörelse är endast så bra som sina metoder och verktyg. Därför har vi bjudit in en rad organisationer och personer att dela med sig av sina bästa verktyg. Det finns tre parallella verkstäder att välja mellan.


Deltagande digitala verktyg för organisering

Den digitala utvecklingen har fört med sig nya demokratiska problem – troll fabriker, kränkningar av människors privatliv, manipulation av valrörelser – men också demokratiska möjligheter i form av digitala medborgarplattformar, crowdsourcing av idéer och demokratisering av kunskap genom open source. För att hjälpa oss med att realisera teknikens demokratiska potential har vi med oss Digidem Lab som håller i ett verktygspass om deltagande digitala verktyg för organisering.

Mer

Lokala utvecklingsplaner – Ta ortens och bygdens framtid i egna händer

Lokala utvecklingsplaner är ett verktyg där boende i ett område går samman och gemensamt analyserar situationen, definierar sina behov och formulerar vilken utveckling de vill se. Idag görs det mesta av samhällsplanering och stadsutveckling uppifrån av tjänstepersoner och politiker. Här får vi istället lära oss om lokal planering som en kollektiv och deltagande process.

Mer

Gåvoekonomi – fördelning av samhällets överflöd

Det finns ett antal projekt och organisationer i Göteborg som är del av den så kallade gåvoekonomin. Gemensamt för dessa initiativ är att folk organiserar sig på olika sätt, utan kommersiella vinstintressen, för att ta vara på överflödet i samhället och att fördela dessa resurser. Det kan handla om allt från cyklar, kläder och mat, till möbler och en sittplats i bilen vid samåkning. Syftet är demokratisering av resurser och att skapa engagemang genom gåvor, delning, återbruk, reparation och dylikt.

Mer

12:10 – 13:30 Lunch


13:30 – 15:10 “Demokratisering och…” | Temasamtal om makt och demokratisering

Vi bjuder in till en rad temasamtal som tar utgångspunkt i olika sakfrågor. I en process som är både strukturerad och öppen hittar vi tillsammans nya vägar till demokratisering och maktförskjutningar, belyser rådande maktstrukturer och hinder, samt diskuterar hur vi kan ta makt att förändra. Vi tror att vi som deltar på konferensen sitter på en enorm samlad kunskap som vi här kan dela med varandra.

Mer

15:10 – 15:30 Paus med fika


15:30 – 16:00 Uppföljning på temasamtal


16:00 – 16:20 Avslutning och nästa steg